EGRH emblem V (baner lub nalepka) ok

novee

Główny technik w grupie Veterani i EGRH.