Regulamin

Musztra

Regulamin Veterani.pl

  WSTĘP

Powyższy regulamin jest zbiorem zasad fair play regulujących naszą działalność. Stanowi spisany kodeks odpowiadających demokratycznemu duchowi jaki od lat panuje w naszych szeregach gwarantując przetrwanie oraz rozwój klanu. Intencją było opisanie zasad usprawniających dowodzenie, szkolenia i określenia zachowań dla godnej reprezentacji klanu i właściwej promocji znaku na zewnątrz. Kodeks ma zapobiegać nieporozumieniom i jest zabezpieczeniem dla członków ich praw na tzw„ złe czasy”. Ma pozwolić przyciągnąć większą liczbę graczy oraz stale podnosić ich poziom w celu godnego reprezentowania Veteranów na zewnątrz i naszego szerszego uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych rozgrywkach, które nas czekają.

 

W obecnym kształcie jest pierwszym etapem profesjonalizacji działań głownie dla wydzielonego działu taktycznego rozgrywek.  Zwiększająca się liczba członków wymusza działania „porządkowe” w celu uniknięcia chaosu podczas działań oraz stworzenia właściwej hierarchii zarządzania działaniami. Jest drogowskazem do stworzenia kompleksowego regulaminu w przyszłości obejmującego wszystkie aspekty naszej działalności.

 

                                                 WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 • Za członka Veteranów uznaje się:
 • Wszystkie osoby które przesłały wypełnione zgłoszenie na [email protected], i otrzymały status rekruta popartego odznaką specjalizacji (Vr – Veteran rekrut).  Jest to równoznaczne z uzyskaniem uprawnienia dostępu do klanowego TSa i wybranych funkcjonalności,  a w dalszej kolejności po odbyciu szkoleń również do portalu po  przyznaniu statusu z pełną odznaką spacjalizacyjną (V). Pełen status przyznawany jest automatycznie po 6 miesiącach okresu rekrutacyjnego lub wcześniej na podstawie uzyskanych specjalizacji.
 • Członek Veteranów musi spełniać warunki:
 • Wieku od  ukończonych 16 i do 75 roku życia włącznie.
 • Występować pod nazwą (nickiem), która jest:
  •  łatwa do odczytywania i wymawiania
  • jednolita dla TS, gry i forum
  • nie łamie dobrych obyczajów, a w szczególności:
   • nie nawiązuje do treści faszystowskich, komunistycznych, fundamentalizmu religijnego
   • nie nawołuje do nienawiści
   • nie obraża uczuć innych osób
 • Minimum 2 razy w miesiącu będzie brać czynny udział w wyznaczonych wspólnych  rozgrywkach klanowych.
 • Posiadać:
 • zainstalowany i poprawnie skonfigurowany program Teamspeak 3 oraz sprawny mikrofon,
 • zainstalowany i poprawnie skonfigurowany mod Task Force Radio  dla rozgrywek.
 • sprzęt spełniający minimum wymagań podanych przez producenta gry:
 • Procesor: Core 2 Duo E4400 2.0GHz /Athlon 64 X2 Dual Core 4600+
 • Karta Graficzna: GeForce 8800 GT / Radeon HD 3870
 • DirectX: wersja 10.0
 • RAM: 4 GB RAM
 • Miejsce na Dysku: 15 GB
 • System operacyjny: Vista / Windows 7 / 8
 • legalną wersję oprogramowania ARMA3 i wskazane na stronie veterani.pl aktualne modyfikacje.

Rozdział I
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

 1. Organizacja opiera się na hierarchii, której postawą są posiadane praktyczne umiejętności wyrażone specjalizacją oraz stażem potwierdzającym w praktyce dbałość o losy rozgrywek i zachowanie sprawnej komunikacji.
 2. Struktura obejmuje wg kolejności i zakresu decyzyjności:

 

I. SZTAB w skład którego wchodzą:

 

 1. a) Vo -Veterani z odznaką specjalizacji Veteran old (najstarsi Veterani -honorowi członkowie i mecenasi)
 2. b) Vam – Veterani z odznaką specjalizacji Veteran  administrator/ mission maker.
 3. d) Vd -Veterani z odznaką specjalizacji Veteran dowódca
 4. e) Vs – Veterani z odznaką specjalizacji -Veteran sztabowiec/szkoleniowiec

 

 1. II .ŻOŁNIERZE (członkowie grupy)
 2. a) Veterani po odbytym przeszkoleniu i uzyskanym doświadczeniu na misjach z uzyskaną umiejętnością specjalizacji funkcyjnej np. pilot ,snajper, medyk, saper. z odznakami Vr i V.

III. REKRUCI (kandydaci w trakcie szkolenia)

 1. a) Veterani z odznaką specjalizacji Vr- Veteran rekrut

IV.GOŚCIE

 1. a) Hierarchia zgodna z wewnętrzną strukturą goszczonego podczas rozgrywki klanu ,ale  na zasadach regulaminu gospodarza serwera.
 2. Każdy może zostać przełożonym (dowódcą) lub podwładnym (żołnierzem) z zachowaniem hierarchii decyzyjności zgodnej z aktualną strukturą wymaganą na misji.
 3. Tylko 1 osoba w danym czasie misji pełni rolę głównodowodzącego (przełożonego) na kanale TS danej rozgrywki i w spotkaniach międzyklanowych reprezentujących grupę na zewnątrz, a wymagających dyscypliny i godnej oraz dobrej reprezentacji .
 4. W trakcie rozgrywki najwyższy rangą jest administrator / mission maker – Vam
 5. Wśród członków-żołnierzy (Vr, V) przełożonym w oddziale staje się gracz, którego staż ,specjalizacja oraz zakres umiejętności zdobytych i potwierdzonych wynikami na szkoleniach jest wyższa. Specjalizacje umiejętności nadaje i potwierdza specjalista sztabowiec/ szkoleniowiec (Vs). Liczba zdobytych umiejętności oraz wyróżnień oraz odznaczeń z raportów po misjach jest podstawą do wnioskowania o awans oraz nagrody rzeczowe.
 6. Administratorzy, dowódcy i szkoleniowcy (Vam,Vd,Vs) są odpowiedzialni za sprawność organizacyjną tj porządek, wyznaczanie ram szkoleń specjalizacyjnych dla przyszłej kadry oraz utrzymanie dyscypliny pola walki w obrębie działań na kanale TS oraz podczas rozgrywek między klanowych.
 7. Dowódcy pilnują dobrych obyczajów, a w szczególności zapobiegają:
 • nawiązywaniu do treści faszystowskich, komunistycznych, fundamentalizmu religijnego
 • nawoływaniu do nienawiści,  szerzeniu kłótni i niezgody wewnątrz klanu.
 • obrażaniu innych osób, trolowaniu ,flamingu i nadużywaniu wulgaryzmów.
 • niszczeniu atmosfery rozgrywek na kanale taktycznym, przy szkoleniach i rozgrywkach typ LARP)
 • dopuszczaniu na kanał taktyka i rozgrywek  osób, których stan uniemożliwia współdziałanie i poprawne wypełnianie celów misji.
 1. Veterani posiadający odznaki (Vam, Vd,Vs) mają prawo do samodzielnych decyzji co do natychmiastowego i czasowego usuwania (na czas danej rozgrywki) z kanału TSa taktycznego lub serwera podczas spotkań międzyklanowych podlegających im w trakcie misji graczy naruszających wielokrotnie i uporczywie postanowienia regulaminu tj już po 2 ostrzeżeniach słownych. Usunięcia i bany dłuższe niż 1 dzień wymagają poinformowania oraz zgody minimum 2 członków SZTABU (Vs).
 2. Poza SZTABEM i rozgrywką na kanale TS o hierarchii i decyzyjności przesądza rodzaj i liczba specjalizacji zgodnie z zapisami struktury klanu.
 3. SZTAB zbiera się minimum raz na 3 miesiące lub na wniosek jednego z jego członków w celu weryfikacji zasad  regulaminu i  spraw personalnych jak awanse, przyjęcia, wykluczenia i bany dłuższe niż 1 dzień, ostateczne rozwiązywania sporów w II instancji)  do których to spraw ma wyłączne prawo głosu.  Wiążące decyzje w drodze głosowania  większościowego podejmują członkowie sztabu tylko przy obecności minimum 3 jego członków uprawnionych do głosowania w danych sprawach.
 4. Wiążące decyzje co do awansów na specjalistów, odznaczeń i nagród podejmuje SZTAB.
 5. W pracach i decyzjach sztabu dotyczących polityki rozwoju, zaplecza technicznego, polityki informacyjnej, planów misji oraz rozgrywek i współpracy oraz wyróżnień oraz nagan mają prawo uczestniczyć tylko Veterani posiadający specjalizacje administratorów, mecenasów, dowódców i sztabowców/szkoleniowców z pełnym  prawem głosu w ww. sprawach.
 6. Veterani posiadający specjalizacje mają również prawo do samodzielnych i wiążących decyzji w sprawie udzielania wyróżnień, ostrzeżeń, okresowego usuwania i banowania (nie dłuższego niż jeden dzień) w odniesieniu do wszystkich żołnierzy Veteranów  i rekrutów. O dokonanych działaniach musi zostać poinformowany choć 1 członek SZTABU nie później niż 3 dni od wdrożenia procedury.
 7. Wnioski o dłuższe niż 1 dzień o zawieszenia lub bany winny być rozstrzygane w drodze konsultacji minimum 3 sztabowców na zwoływanym posiedzeniu SZTABU.

 

REGULAMIN ROZGRYWEK I ZACHOWANIA

 1. Dla rozgrywek taktycznych ( kanał TS/taktyka) obowiązują zasady:
  1. Dyscypliny technicznej.
   1. Gracz chcący wziąć udział w rozgrywce taktycznej ma obowiązek się wcześniej przygotować. Winien spełnić i zweryfikować warunki wymienione w opisie misji niezbędne do połączenia się z serwerem, oraz uczestnictwa bez negatywnego wpływu na stabilność jej przebiegu. Pomoc techniczna lub dostęp do misji testowej będzie umożliwiony tylko i nie później niż 1 dzień przed jej rozpoczęciem (dostępna pomoc techniczna lub misje testowe w  godzinach 20.00-21.00).
   2. Do minimalnych warunków zalicza się:
    1. Poprawną instalację i konfigurację wszystkich podawanych w opisie misji modów.
    2. Zapewnienie możliwości komunikacji ( obowiązuje Task Force Radio na rozgrywkach międzyklanowych i międzynarodowych).
    3. Zapewnienie odpowiedniego łącza ( pingu poniżej 200) .
   3. Poszanowania czasu.
    1. Na rozgrywkę należy stawiać się punktualnie tj o wyznaczonej godzinie. Tylko specjaliści (administratorzy, dowódcy i szkoleniowcy) mogą wyznaczyć 15 minutową tolerancję. Nieistotne dla planowanej misji dyskusje opóźniające i utrudniające jej rozpoczęcie na kanale taktyka będą skutkować ostrzeżeniem z możliwością okresowego usunięcia gracza z kanału.

 

 1. Kolejności zapisów.
  1. Zgłoszenie lub zapisanie się na rozgrywkę jest formą potwierdzenia uczestnictwa niezależnie od wcześniej wybranej funkcji i roli tj nawet jeśli będzie ona musiała zostać zmieniona..
  2. Osoby, które zgłosiły się lub zapisały mają obowiązek uczestniczenia w niej do momentu zakończenia misji lub śmierci. Nie można samodzielnie likwidować (uśmiercać) wybranej postaci bez wyraźnej zgody dowódcy lub poinformowania go o tym fakcie .
  3. Jeśli zabraknie slotów pierwszeństwo w obsadzaniu mają Veterani zgodnie z hierarchią wyższej specjalizacji zgodnej z pkt  ZASADY WPÓŁDZIAŁANIA.
 1. Funkcji i specjalizacji.
  1. Na poziomie regularnych członków V ( żołnierzy ) w procesie szkoleń i dla potrzeb danych misji istnieją dodatkowe specjalizacje funkcyjne. Specjalista funkcyjny  to żołnierz V,  który posiada  przeprowadzone szkoleniem i egzaminem (minimum ocena 4) konkretne zdolności.
  2. Jeżeli specjalista funkcyjny chce obsługiwać zadania lub broń zajętą wcześniej przez osobę o niższych zdolnościach ( wymaganych umiejętnościach) , to może on ją przenieść do pełnienia dowolnej roli jednak jak najbardziej odpowiedniej dla jej zakresu umiejętności.
  3. Specjalista danej funkcji chcący zamienić swoją funkcję lub przenieś inną osobę do innej funkcji ma obowiązek poinformować skutecznie o tym fakcie dowódcę na odprawie i uzyskać jego zgodę. Zmiana  funkcji  może  odbyć się na mapie z menu profilu lub ostatecznie podczas procesu przezbrajania przy składzie amunicji lub wyjątkowo na polu walki podczas wykorzystania porzuconego uzbrojenia przez wroga.
  4. Niedopuszczalne są dowolne  przezbrojenia, zmiany umundurowania  lub porzucanie i pozyskiwanie broni innej niż przydzielona, bez poinformowania i uzyskania zgody dowódcy.  Wyjątkiem jest potwierdzona sytuacja zagrożenia życia po całkowitym wyczerpaniu zapasu  posiadanej amunicji.
  5. W przypadku nie informowania dowódcy o dokonanych zmianach funkcji,  broni, czy umundurowania  gracz może otrzymać ostrzeżenie.
  1. Niesubordynacja wobec dowódcy na kanale taktycznym i podczas spotkań międzyklanowych rozumiana jest  jako nie stosowanie się do przekazywanych poleceń. Działania takie są zabronione, gdyż uniemożliwiają sprawne zarządzanie i wykonanie postawionych zadań oraz niszczą wizerunek klanu. Do łamania zasad  zalicza się również podejmowanie samodzielnych działań bez rozkazu. Wyjątkiem są akcje,  które służą lepszemu wykonaniu wydanego rozkazu,  w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia istnienia życia i zdrowia odtwarzanych postaci lub w przypadku utraty łączności z dowództwem.
  2. Administratorzy, dowódcy i szkoleniowcy mają prawo samodzielnie wypraszać graczy z rozgrywki w przypadku zignorowania wydanych 2 ostrzeżeń .
  3. W przypadku nie stosowania się do polecenia opuszczenia rozgrywki, dowódca kontaktuje się z administratorem (tylko jeśli sam nim nie jest) poprzez czat ogólny w celu zlecenia usunięcia gracza z rozgrywki.
  4. Po rozpoczęciu misji rozkazami domyślnymi są:
   1. Wykonać zbiórkę na wskazanej pozycji w szeregu,
   2. Nie oddalać się bez rozkazu,
   3. Obserwować otoczenie, utrzymywać szyk lub zadaną pozycje.
   4. Meldować tylko o istotnych zmianach (zagrożeń, ich kierunków, rodzaju i ilości z podaniem swojej aktualnej pozycji. Potwierdzać otrzymane i wykonane rozkazy oraz zadania poprzez powtarzanie ich treści dla uniknięcia pomyłek w komunikacji.
   5. Eliminować zagrożenia bez rozkazu tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia (swojego, bądź członków drużyny).
  5. Wszystkie rozkazy obowiązują do momentu odwołania lub wydania polecenia sprzecznego z dotychczas obowiązującym.
  6. Do czasu wydania pierwszego rozkazu np. rozproszenia obowiązuje zasada automatycznego  grupowania się przy dowódcy.  Zasada ta obowiązuje podczas,  utraty łączności, zagubienia w terenie lub utraty komunikatów dowodzenia w chaosie pola walki. Nie należy samodzielnie oddalać się od dowódcy bez wyraźnego rozkazu lub potwierdzenia potrzeby zmiany pozycji za wyjątkiem sytuacji bezpośrednio zagrażającej utratą życia posiadanej postaci.

 

 1. Sprawnej komunikacji.
 2. Wszystkie kanały służą tylko przekazywaniu informacji związanych z symulowaną misją. Nieuzasadnione przerywanie ciszy radiowej  i uporczywe zakłócanie przekazu, jak  też przebicia dźwięków zewnętrznych źle wyregulowanego mikrofonu,  jednoczesne używanie powodującego pogłos TSa z VOIPem gry lub nie wyciszenie głośników,  samowolne korygowanie wpisów chatu i naniesionych przez dowódcę oznaczeń na mapie są niedopuszczalne na kanale taktycznym oraz podczas zewnętrznych i międzyklanowych rozgrywek,
  1. Kanały radia służą tylko koordynacji działań.
  2. Czat służy do przekazywania ważnych komunikatów technicznych (zarówno podczas rozgrywki jak i przed nią w poczekalni oraz na mapie).
  3. Wpisy na mapie lub na chacie winny być wykorzystane tylko do nanoszenia sytuacji taktycznej i informacji niezbędnych do wypełnienia celów misji. Bezcelowe nanoszenie oznaczeń i wpisów jest niedozwolone.
 1. Zachowaniu podstaw symulacji i realizmu przez:
  1. Dążenie do zachowania oddającego  realizm i poszanowania wartości życia jest obowiązkowe i priorytetowe. Dotyczy ono również ochrony zdrowia  kierowanej przez gracza postaci oraz  nie narażania swoich członków drużyny wymuszeniami akcji ratunkowych przez samowolne opuszczanie oddziału i podejmowanie  niepotrzebnego ryzyka podczas działań w niedopuszczalnym samobójczym stylu gry Battlefield.  Obowiązuje wszystkich zasada – „nikogo z oddziału nie zostawiamy bez pomocy na polu walki” jednak tylko dla przestrzegających zasady realizmu i poszanowania życia. W misjach typu LARP  i realOPS, i reknostukcjach EGRH wymaga się dodatkowo zbliżonej do aktorskiej gry zachowań, podtrzymujących realistykę odgrywanych postaci, posługiwania się prawdziwymi nazwiskami, stopniami jeśli takie zostały podane i okazywania szacunku dowodzącym oraz członkom oddziału przy zachowaniu minimum powagi, szczególnie podczas odtwarzania  patriotycznych momentów oraz bohaterskich czynów służących ukazaniu chwały polskiego oręża. Wymóg ten podyktowany jest  szczególną ochroną dobrego imienia klanu , symboli i znaków narodowych z powodu rejestracji filmowych poczynań członków, będących naszą wizytówką i reklamą  na zewnątrz.
  2. Niszczenie realizmu  jest zabronione pod groźbą ostrzeżenia i czasowego usunięcia z rozgrywki. Zakazane jest również  zwracanie uporczywe uwagi graczy na fakt, że prowadzona rozgrywka nie jest rzeczywistością. Wyjątkiem jest przekazanie tylko istotnych komunikatów ogólno technicznych mogących zagrozić przebiegowi całej rozgrywki z wyłączeniem  osobistych problemów technicznych  i emocjonalnych. Naruszanie wymienionych  zasad i nie reagowanie na ostrzeżenia dowódcy, czy administratora oraz członków sztabu Vs,  lub dowódców poza klanowych wyznaczonych do dowodzenia w rozgrywkach międzyklanowych, prowadzi do usunięcia i zablokowania okresowego gracza (na czas danej rozgrywki, lecz nie dłużej niż 1 dzień)  na serwerze gry i TSie na ich wniosek.
   Za działania niedozwolone bo niszczących realizm uważa się również :

   1. Wykorzystywanie dyscypliny i hierarchii w rozkazach nie związanych z zadaniami i daleko odbiegających od zasad zachowań wojskowych ,czy ducha Rozkazów takich nie ma obowiązku wykonywać.
   2. Wykorzystywanie animacji i ich błędów do ośmieszania odtwarzanych postaci,
   3. Komentarze w trakcie odbywania symulacji na temat mechaniki gry.
   4. Zdradzanie i wykorzystywanie wiedzy zdobytej w testach lub rozegranych wcześniej tych samych misjach do naginania zasad rozgrywki lub ujawniania innym zdarzeń lub lokacji przeciwnika psujących innym zabawę.
   5. Wszelkie dyskusje nie związane z treścią trwającego scenariusza misji ,a w szczególności poruszania wewnętrznych spraw klanowych,  prób  rozwiązywania przy wszystkich nieporozumień  lub wywoływania niepokojów, tematyki religijnej, rasowej ,czy politycznej.
  3. Budowanie realizmu jest bezwzględnym wymogiem misji typu LARP, realOPS, symulacji historycznych i rozgrywek międzyklanowych.
  4. Podejmowanie innych działań rujnujących realizm jak: odtwarzanie plików dźwiękowych nie będących elementem misji, puszczanie muzyki, nie wyregulowanie czułości mikrofonu (relacje z domowych wydarzeń) etc, używanie twarzy nie odpowiadających standardowemu wyglądowi lub niezatwierdzonych i nie sprawdzonych przez administratorów  dodatków nie będących w spisie wymagań misji ,a mogących destabilizować pracę  serwera np. animacje powodujące błędy, nieautoryzwoane próby użycia ZEUSA lub dodające  elementy środowiska nie widoczne dla innych, używanie wyposażenia niezgodnego z założeniami taktycznymi misji, czy odtwarzanej epoki lub mogącego zmieniać  i zaburzać standard  lub wygląd umundurowania, wyposażenia  postaci poza założenia misji. Mody nie odpowiadające i nie przewidziane w spisie  przewidzianym do danej rozgrywki winny być wyłączane na jej czas.
 1. W rozgrywkach i współdziałaniu obowiązuje::
  1. Kultura wypowiedzi i czas przekazywania uwag.
   1. Podsumowania, uwagi i dyskusje techniczne winny odbywać się dopiero po misji i na specjalnie wyznaczonej odprawie (wydzielonym kanale). Uwagi mogą być wyrażane tylko w kulturalnej formie i oprawie konstruktywnej krytyki. Prywatne animozje,  personalne wycieczki oraz szerzenie negatywnych emocji nie może być formułowane na forum publicznym, czy w trakcie rozgrywek międzyklanowych. Obowiązuje  2 stopniowa ścieżka załatwiania i wyjaśniania nieporozumień  na tzw. „drodze służbowej”.  I instancja to spokojna  rozmowa z dowódcą  najwcześniej na drugi dzień po misji lub złamaniu zapisów regulaminu . II instancja to bezstronna  (głosowana przez  Sztab) ostateczna decyzja wydawana po zwołaniu zebrania. Racje stron wysłuchiwane są tylko osobno przez upoważnionego  przedstawiciela SZTABU. Wszelkie dyskusje  na portalu lub forach noszące miano wywoływania niepokojów, dążenia do konfrontacji, czy  załatwiania osobistych porachunków wewnątrz klanowych o cechach nagonki na wybrane osoby lub samosądów, będą notowne oraz usuwane bez ostrzeżenia, a osoby nie przestrzegające zasad już po 2 ostrzeżeniach wycofywane okresowo z działań klanu dla nabrania dystansu i uspokojenia emocji.   Członkowie prowadzący działania szkodzące klanowi lub noszące znamiona burzenia jego spójności oraz niszczące jego wizerunek na zewnątrz i podważające autorytet członków sztabu, będą zawieszane w trybie natychmiastowym, a w sytuacjach skrajnych noszących miano uporczywego  łamania zasad usuwane z grupy Veteranów z odebraniem prawa używania znaku oraz blokowane na Tsie oraz serwerach do odwołania. Dla ważności ww. decyzji wystarczy jednoczesna zgoda minimum 3 członków sztabu.
  2. Odprawy po misjach.
   1. Głównodowodzący misji winien przeprowadzić po misji krótką odprawę podsumowująca wykonanie zadań . W drugiej kolejności udziela głosu zastępcom lub dowódcom pododdziałów w celu otrzymania wniosków z działań poszczególnych drużyn i przedstawienia sytuacji taktycznej z ich punktu widzenia.  Zastępcy i dowódcy pododdziałów przedstawiają również uzasadnione wnioski o wyróżnienia. Dowódca zgrupowania  ma prawo wyróżniać i nagradzać wybranych członków klanu za  postawy na polu walki.
   2. W trzeciej kolejności zastępcy  i dowódcy drużyn udzielają głosu wybranym żołnierzom by przekazali relacje z najciekawszych epizodów.
   3. Przerywanie i naruszanie podanego porządku i tematyki na odprawach w kanale taktycznym jest zabronione i grozi wyproszeniem z odprawy oraz kanału po udzieleniu 2 ostrzeżeń.
   4. Raportowanie po przeprowadzanych operacjach na kanale taktycznym i po misjach międzyklanowych winny pojawić się wnioski do wprowadzenia uzupełniających szkoleń wraz z listą osób do wyróżnień i odznaczeń przez dowódców lub zastępców. Raporty można zamieszczać pod informacjami o planowanej misji lub w wydzielonym dziale po misji.

Zatwierdzone i zmodyfikowane przez SZTAB i głównodowodzącego PolishFactor 2013/2016